Graduate students:

Peilin Shi, PhD, 2002

Chunxiao Liu, MSc, 1999

Yuling Tsai, MSc, 2002

Xiaolong Yang, MSc, 2006

Beiyan Ou, MSc, 2006

Fei Wang, MSc, 2008

Xiao Ling, MSc, 2009

Xin Chen, MSc, 2009

Rena Mann, MSc, 2011

Laura Morrison, MSc, 2013

Yue Yin, MSc, 2013

Jiaqi Sheng, MSc, 2013

Wenjie Zhou, MSc, 2015

Ziyue Hu, MSc, 2016

Yue Yin, PhD, 2017

Hassan AlNasser, MSc, 2017

Yi Shen, MSc, 2017

Yunfan Ma, MSc, 2018

Chi-Kuang Yeh, MSc, 2018

Meixin Liu, MSc, 2019

Kai Yzenbrandt, MSc, 2021


Postdoctoral supervision:

Hongtu Zhu, 2000-2001, Professor, University of North Carolina

Peilin Shi, 2003-2004, Researcher, Harvard University

Xiaoming Yuan, 2005, Associate Professor, Hong Kong Baptist University